18. 03. 2020

TRETJA RAZVOJNA OS: Zavržena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Čeprav pristojni dajejo vtis, da se bo vsak čas začela gradnja južnega dela tretje razvojne osi (1. in 2. etapa: Novo mesto – Osredek), je resnica drugačna. Izvedba projekta se vse bolj odmika. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč zavrglo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja (glej v prilogi), saj investitor (DARS) v skoraj letu in pol ni zagotovil niti njene formalne popolnosti.

Za izgradnjo odseka tretje razvojne osi, ki je bil umeščen v prostor z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba o DPN),1 je treba pridobiti upravna dovoljenja, in sicer najprej pravnomočno okoljevarstveno soglasje, nato pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Pomembno

Uredba o DPN je bila s strani Evropske komisije v letu 2018 že spoznana za neskladno z okoljskim pravom EU, čeprav to dejstvo investitor in odločevalci še kar ignorirajo.

Da se zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja obravnava po vsebini, mora biti ta formalno popolna. V skladu s 5. odstavkom 35. člena Gradbenega zakona (GZ)2 je zahteva formalno popolna, če vsebuje projektno dokumentacijo in dokazila o pravici graditi. Pristojni upravni organ za gradbene zadeve mora ob nepopolni zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja najpozneje v 15 dneh od njenega prejema zahtevati dopolnitev.3

DARS je vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja 21. 12. 2018, čeprav ni imel pridobljenih vseh zemljišč, niti ni imel pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.4 MOP bi moral v 15 dneh od prejema vloge zahtevati dopolnitev, vendar je to storil šele 4. 6. 2019. S tem je MOP kršil zakonsko določen instrukcijski rok ter posledično načelo ekonomičnosti postopka iz 14. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP),5 kar je v nadzoru ugotovila tudi upravna inšpektorica.

V 60-dnevnem roku za dopolnitev zahteve je DARS zaprosil za podaljšanje roka, MOP pa mu je s sklepom ugodil ter podaljšal rok do 31. 12. 2019.6 Ker DARS še vedno ni imel vseh potrebnih zemljišč, je 17. 12. 2019 zaprosil za vnovično podaljšanje roka. MOP je 19. 2. 2020 s sklepom vlogo za podaljšanje roka zavrnil, saj DARS ni izkazal opravičenih razlogov za podaljšanje roka, ter zavrgel zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.7 DARS še vedno nima pridobljenih vseh potrebnih zemljišč, ravno tako se močno zapleta v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). 

Hudi zapleti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja

Ker je bila vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja vložena pred začetkom uporabe novega GZ, tj. 28. 3. 2018, se postopka za izdajo okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja vodita ločeno (to pomeni, da ne gre za »sočasni« oz. integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki je predpisan za vse objekte z vplivi na okolje).8

Problematično

Prehodne določbe veljavne zakonodaje onemogočajo vstop v postopek civilnim iniciativam in posledično še nadalje ne zagotavljajo ustreznega dostopa do sodnega varstva. To pomeni, da tudi nova zakonodaja ne sledi zahtevam Evropske komisije po uskladitvi naše zakonodaje z Aarhuško konvencijo9 in Direktivo 2011/92/EU.10

Da postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja poteka že od marca 2018, je odgovoren DARS, ki ni priskrbel ustrezno izdelane dokumentacije, kar dokazuje več zahtev za dopolnitev. Maja letos je javnost na podlagi javnega naznanila podala mnenja in pripombe, poleg tega so posamezniki podali zahteve za vstop v postopek, ki so bile večinoma zavrnjene. Ker je bila dokumentacija slabo pripravljena, je DARS tudi kasneje vsebinsko spreminjal oziroma dopolnjeval dokumentacijo. 17. 2. 2020 je potekala ustna obravnava, na kateri so sodelovali predstavniki DARS-a in posamezniki, ki jim je bila priznana stranska udeležba.

DARS ne pokaže študije prometa v času gradnje

Na ustni obravnavi je bil med drugim sprejet sklep, da mora DARS predložiti izdelano študijo prometa v času gradnje 1. in 2. etape južnega dela tretje razvojne osi (Novo mesto - Osredek), da jo bo ARSO lahko objavil na spletni strani, kot to določa Aarhuška konvencija in Direktiva 2011/92/EU. Predvideno je, da bo avtocestni priključek Novo mesto - vzhod zaradi gradnje hitre ceste zaprt vsaj 48 mesecev. Študija prometa je torej izjemno pomemben dokument, na podlagi katerega bodo izvedene zapore v času gradnje. 

Izpostavljamo

Rešitve umestitve avtoceste v urbani del Novega mesta, ki nima mestne obvoznice (planirana na mestu predvidene avtoceste), bi morale biti presojane z okoljskega, prostorskega, ekonomskega in gradbeno tehničnega vidika že v fazi študije variant pri pripravi Uredbe o DPN. Še vedno veljavna varianta V-vzhodna C11 je sicer predvidevala priključevanje tretje razvojne osi izven Novega mesta pri kraju Lešnica. Ta je bila kasneje brez ustrezne presoje posledic spremenjena tako, da se priključek tretje razvojne osi umesti na mesto sedanjega avtocestnega priključka Novo mesto - vzhod. Posledično lahko pride do prometnega kaosa v času gradnje. 

DARS je rešitve prometa zaupal zgolj predstavnikom gospodarstva in Mestni občini Novo mesto (MONM), medtem ko stranke postopka in ostala javnost s študijo prometna niso seznanjeni, čeprav je rok za njeno predložitev na ARSO potekel že 25. 2. 2020. 

Začetek gradnje se odmika

Glede na navedeno ni pričakovati, da se bo gradnja lahko pričela kmalu. Zoper dokončne sklepe o zavrnitvi priznanja statusa stranskega udeleženca je več posameznikov, ki zatrjujejo, da imajo pravni interes, vložilo tožbe na upravno sodišče. Zoper izdano okoljevarstveno soglasje bo mogoče vložiti pritožbo ter v primeru zavrnitve tudi tožbo v upravnem sporu. Navedena pravna sredstva se lahko rešujejo dlje časa. 

Vabilo k branju

Problematika načrtovane hitre ceste je podrobno predstavljena v članku Mateje Jaklič: Kljub opominu Evropske komisije se izključevanje javnosti nadaljuje (klikni za ogled članka). 

––––––––––––––––––––––

1 Uradni list RS, št. 102/12 in 70/17.
2 Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.
3 6. odstavek 35. člena GZ.
4 2. odstavek 63. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16).
5 Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
6 3. odstavek 99. člena ZUP.
7 2. odstavek 67. člena ZUP.
8 4. in 5. odstavek 106. člena GZ.
9 Uradni list RS, št. 62/04.
10 Uradni list Evropske unije, L 26, 28. januar 2012.
11 Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 35000-7/2009/4 z dne 24. 6. 2009. 

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.