23. 01. 2020

Kljub opominu Evropske komisije se izključevanje javnosti nadaljuje

Potek t. i. tretje razvojne osi skozi naselje Ločna-Mačkovec. Na tem mestu je bila z občinskim prostorskim načrtom sicer predvidena vzhodna obvoznica z drevoredom, ločenimi kolesarskimi in pešpotmi ter priključkom za poslovno cono Mačkovec. Zdaj pa bo dobesedno nad glavami krajanov tekla plačljiva hitra štiripasovnica za regijski in evropski tranzit, po kateri bo na dan vozilo 20 000 težkih tovornih vozil (foto: Mateja Jaklič, simulacija: Dejan Glavaš Radovanovič). Potek t. i. tretje razvojne osi skozi naselje Ločna-Mačkovec. Na tem mestu je bila z občinskim prostorskim načrtom sicer predvidena vzhodna obvoznica z drevoredom, ločenimi kolesarskimi in pešpotmi ter priključkom za poslovno cono Mačkovec. Zdaj pa bo dobesedno nad glavami krajanov tekla plačljiva hitra štiripasovnica za regijski in evropski tranzit, po kateri bo na dan vozilo 20 000 težkih tovornih vozil (foto: Mateja Jaklič, simulacija: Dejan Glavaš Radovanovič).

V Izzivu, ki je izšel junija 2018,1 smo objavili odmeven prispevek z naslovom Namesto vzhodne obvoznice plačljiva hitra cesta. Predstavili smo številne nezakonitosti pri načrtovanju gradnje hitre štiripasovne cestninske ceste skozi naselja Novega mesta. Čeprav je naša država neustrezno zakonodajo po prejetem opominu Evropske komisije uredila, pa ni storila ničesar z načrti, ki so bili sprejeti na podlagi neustrezne zakonodaje. Ker akterji izgradnje 3. razvojne osi še naprej kršijo tako evropsko kot slovensko zakonodajo, bo v naselju Ločna-Mačkovec zato lahko nad glavami krajanov mimo njihovih zakonskih pravic zrasla štiripasovnica, po kateri bo na dan vozilo 20 000 tovornih vozil.

Spomnimo, gre za gradnjo ceste na podlagi prostorskega načrta,2 za katerega je Evropska komisija (EK) ugotovila, da njegovi pripravljavci niso upoštevali okoljskih predpisov Evropske unije (EU). Javnost namreč ni mogla sodelovati pri pripravi načrta, ampak je bila zgolj seznanjena z eno in edino rešitvijo umestitve objekta v prostor, brez morebitnih drugih variantnih rešitev in še to v fazi, ko kljub pripombam javnosti ni bilo več možnosti za spremembe.

Dars poskuša pridobiti okoljevarstveno soglasje

O tem, ali je predviden poseg v prostor (gradnja hitre ceste na s spornim načrtom predvideni lokaciji) okoljsko sprejemljiv, trenutno odloča Agencija RS za okolje (ARSO). 30. 4. 2019 smo namreč na spletni strani ARSO zasledili objavo javnega naznanila, s katerim je ARSO pozval vso zainteresirano javnost,3 da v roku 30 dni od objave poda pripombe na Poročilo o vplivih na okolje za gradnjo državne ceste od priključka NM-vzhod do priključka Osredek – tj. v dolžini 5,5 kilometra (do Revoza). Na podlagi te objave smo izvedeli, da investitor Dars, d. d., že pridobiva okoljevarstveno soglasje za predvideno traso te hitre ceste.

Okoljevarstveno soglasje (OVS) je namreč odločba, ki jo mora še pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti vsak investitor, če namerava izvesti v prostor poseg, ki ga poseben predpis4 uvršča med posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje zaradi velikosti objekta, njegovega obsega, lokacije in drugih značilnosti. O tem, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo OVS ali ne, odloča ARSO v postopku presoje vplivov na okolje. Podlaga za presojo vplivov je obsežna dokumentacija, ki jo mora k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja predložiti investitor, to sta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in Poročilo o vplivih na okolje (PVO).5

ARSO je z javnim naznanilom poleg poziva k posredovanju pripomb pozval tudi k priglasitvi udeležbe v postopek izdaje OVS (v roku 35 dni od objave javnega naznanila), in sicer:
- tiste osebe, ki so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, ki so določene v območju vplivov gradnje in uporabe ceste na podlagi prikazov v PVO,
- nevladne organizacije s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja.

To pomeni, da če bi navedeni le sporočili, da se priglašajo v postopek, bi jim ARSO priznal status stranskega udeleženca v postopku. Stranski udeleženci imajo namreč v postopku v okviru zagotavljanja varstva njihovih pravnih koristi enake procesne pravice in dolžnosti kot stranka.

Hkrati pa je ARSO pozval, da udeležbo v postopek priglasijo tudi tiste osebe oziroma lastniki nepremičnin, ki niso prikazani v območju vplivov v PVO, pa kljub temu menijo, da bodo vplivi gradnje in uporabe ceste posegali tudi v njihove pravice in pravne koristi. Te osebe bi morale v primeru priglasitve udeležbe v svoji vlogi navesti, v čem je njihov pravni interes, zaželeni (ne pa obvezni!) pa so tudi dokazi o navedenem.

V PVO je torej določeno, kdo ima pravico do sodelovanja v postopku izdaje OVS, zgolj s tem da sporoči, da se priglaša v postopek. Pri tem je treba poudariti, da PVO izdela zasebno podjetje, ki ga naroči in plača investitor, katerega namen je seveda čimprejšnja uresničitev načrtovane investicije. To podjetje ne potrebuje licence za izdelavo PVO, njegovi izdelovalci – inženirji biologije, fizike in podobno – niso organizirani v nobeno zbornico ali združenje, ki bi mu disciplinsko ali kako drugače odgovarjali za nestrokovno oziroma v nasprotju s pravili stroke izdelano dokumentacijo. Izdelovalci PVO torej za morebitno nestrokovnost izdelanega poročila ne odgovarjajo nikomur. Njihova edina odgovornost je, da se udeležijo usposabljanj, ki jih občasno organizira Ministrstvo za okolje in prostor oziroma zanj ARSO.

Krajani naj ne bi čutili vplivov gradnje in uporabe štiripasovnice?

Na podlagi pregleda javno objavljene dokumentacije (januar 2019) je zainteresirana javnost ugotovila številne nepravilnosti in pomanjkljivosti. ARSO je tako prejel pripombe, ki sta jih poslala tudi Društvo Novo mesto in Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec (v nadaljevanju KS), skozi naselja katere je predviden potek hitre ceste že takoj na začetku gradnje od priključka NM – vzhod. Svet KS je bil ustanovljen šele 22. 5. 2019 in na konstitutivni seji sveta je krajanka podala pobudo za klic zbora krajanov. Ta je bil 28. 5. 2019 in na njem so krajani sklenili, da KS poda pripombe na dokumentacijo za izdajo OVS in da se priglasi v postopek.6

Priključek na avtocesto Novo mesto – vzhod bo med gradnjo zaprt skoraj štiri leta, v dokumentaciji pa niso predvideni vplivi preusmerjenega prometa na druge lokacije, čeprav jih bo seveda čutilo celo Novo mesto in njegova okolica, ne le krajani KS Ločna-Mačkovec. Dokumentacija ne vsebuje Prometne študije v času gradnje hitre ceste.

Krajani KS so ugotovili, da je vplivno območje gradnje in uporabe hitre štiripasovne ceste določeno zgolj na območje urejanja približno deset metrov, čeprav je cesta namenjena tranzitu 20 000 težkih tovornih vozil na dan7 in čeprav bodo za izgradnjo potrebna težka gradbena dela (npr. pilotiranje stebrov v oddaljenosti približno deset metrov od prvih hiš). 'Strokovno' izdelana PVO torej pravi, da izven območja desetih metrov ne bo hrupa, prahu in vibracij v času gradnje niti ne bo hrupa, onesnaženja zraka in vibracij v času uporabe hitre štiripasovne ceste skozi stanovanjska naselja. To je pomenilo, da so številni krajani KS in tudi vasi Krka morali vložiti obrazložene zahteve za vstop v postopek (npr. zakaj menijo, da bo s pilotiranjem v oddaljenosti 12 metrov od lokacije njihovega doma prišlo od hrupa, vibracij, prahu in s tem do vplivov na njihovo nepremičnino in življenje v njej), namesto da bi se zgolj priglasili v postopek, kar bi lahko storili, če bi bili vključeni v območje vplivov na podlagi PVO.

Nerazumno kratek rok za posredovanje nerazumnih dokazov

ARSO je status stranskega udeleženca v postopku priznal le tistim osebam (vloženih je bilo približno 100 zahtev), katerih zemljišča so zajeta v prikazu vplivov v PVO. Teh oseb pa je na območju KS le osem. Vsem ostalim je ARSO v začetku avgusta 2019 poslal dopis, naj dopolnijo svoje zahteve za vstop v postopek, in sicer tako, da predložijo dokaze za trditve, da bo gradnja (npr. pilotiranje stebra) lahko povzročila hrup, vibracije in prah prebivalcem hiš, ki stojijo deset metrov stran od teh posegov. Rok za predložitev dokazov je bil osem dni od prejema poziva. Zakonodaja sicer ne določa, kaj je primeren rok za dopolnitev zahtev, vendar pa bi moral biti določen v skladu s časom, v katerem je upravičeno pričakovati, da bo vložnik lahko odpravil pomanjkljivosti. Krajani so v določenem roku pridobili in na ARSO posredovali spletne objave različnih študij, ki jih je izdelala in javno objavila stroka, spletne objave različnih mnenj pristojnih mednarodnih institucij, podatkov na spletnih straneh državnih organov in institucij, strokovnih in drugih člankov – vse v zvezi z vplivi gradnje in uporabe avtocest na območju 500 metrov, z vibracijami pri gradnjah, onesnaženjem zraka z delci PM10, s svetlobnim onesnaževanjem. ARSO je zahteve za vstop zavrnil z obrazložitvijo, da posredovani dokazi za trditve niso strokovni in se tudi ne nanašajo na konkretno parcelo. Torej: vsak državljan kot prava neuka stranka bi moral v času poletnih dopustov v roku osmih dni predložiti posebej naročeno študijo za svoje trditve, pri čemer je najbrž nemogoče pričakovati, da bi bil kdor koli sposoben v osmih dneh preučiti obsežno PVO in v tem roku tudi izdelati študijo.

ARSO neupravičeno zavlačuje z za investitorja neugodno odločitvijo

Pri tem je treba poudariti, da je Dars, d. d., vlogo za izdajo OVS vložil na ARSO že marca 2018. ARSO ga je od takrat do danes že večkrat pozval k dopolnitvam, predložitvam dokazov, mu dal možnost, da se izjavi – pri tem pa mu je za vsak poziv določil 30-dnevni rok. Tudi ko je ugotovil, da pogoji niso izpolnjeni, zahteve za izdajo OVS ni zavrnil, ampak je dal investitorju vedno novo možnost, da dokumentacijo dopolni in celo spremeni. To pomeni, da ARSO neupravičeno zavlačuje z odločitvijo, ki bi bila neugodna za investitorja, državljanom pa krši pravice v postopku in nanje celo prenaša finančno breme dokazovanja splošno znanih dejstev. Cilj upravnega postopka namreč ni le zaščita pravic (glavne) stranke in javne koristi, temveč vseh prizadetih oseb v konkretni zadevi. ARSO bi moral po uradni dolžnosti zato tudi med postopkom paziti, da so v njem udeleženi vsi, ki imajo to pravico, oziroma vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko odločba vplivala. Zaključimo: ARSO torej pri odločanju o izdaji OVS krši načelo varstva pravic strank in načelo ekonomičnosti postopka ter načelo enakosti pred zakonom. Postopek pred ARSO je nepošten, pristranski in nedopustno drag.8

Krajani so vložili pritožbe zoper sklepe. O pritožbah odloča Ministrstvo za okolje in prostor, ki v času priprave tega prispevka o pritožbah še ni odločilo. [Pojasnilo v spletni različici članka z dne 23. 1. 2020: Ministrstvo za okolje in prostor je pritožbe krajanom zavrnilo. Ti bodo zoper dokončne sklepe vložili tožbe na upravno sodišče. Če bodo uspeli, bodo lahko v nadaljevanju zahtevali obnovo postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja.]

Poglejmo še nekaj dejstev

1. PVO izdeluje podjetje Aquarius, d. o. o., in sicer v okviru pogodbe Izdelava PGD in PZI za gradnjo 1. in 2. etape (5,5 km do Revoza) nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline v vrednosti 2.131.019,13 € (z DDV). Kot piše na portalu javnih naročil, je investitor deležen tudi strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo 1. in 2. etape tretje razvojne osi – jug v vrednosti 5.398.725,82 € (z DDV). Za predvideno gradnjo ima investitor na voljo tudi specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in druga strokovna gradiva v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah v vrednosti 297.436,00 € (z DDV). Za »revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI)«, je bila sklenjena pogodba v vrednosti 23.037,65 € (z DDV) in dodatno še ena v vrednosti 7.612,80 € (z DDV). Skupaj torej več kot 7,5 milijona evrov za izdelavo in svetovanje pri pripravi dokumentacije. Kaj ostane malemu človeku?

2. Izdelovalec PVO (Aquarius, d. o. o.) je z vidika verodostojnosti in strokovnosti že znan po očitno dragih storitvah in neresnih zaključkih svojih poročil: očitno deluje zgolj v prid naročnika z neupravičenim pridobivanjem javnih sredstev. To potrjuje tudi raziskava, objavljena na spletni strani RTV Slovenija – Ekstravizor (dostopna na https://ekstravisor.rtvslo.si/projekt/skupina2/2/3), v kateri zasledimo, da to podjetje za vsako dopolnitev oz. spremembo v PVO zaračunava dodatnih 20 000 € ali več. Investitor je v konkretnem primeru že štirikrat dopolnjeval 'strokovno izdelano' PVO.

4. V času vložitve pritožb je ARSO od investitorja prejel novo dokumentacijo za presojo vplivov na okolje z datumom september 2019. To pomeni, da je lahko vsebina te dokumentacije tako spremenjena, da bi lahko bilo zdaj v PVO zajeto tudi zemljišče osebe, ki ji prej ARSO tega statusa ni priznal. To lahko pomeni, da je ARSO prenagljeno odločil o zahtevah za vstop v postopek.

5. Če se bo postopek nadaljeval, bo moral ARSO še enkrat objaviti javno naznanilo za novo dokumentacijo in izvesti ustno obravnavo, na katero bo moral povabiti stranke in tiste, ki jim je priznal status stranskega udeleženca. Na obravnavi bodo seznanjeni s potekom postopka in celotno dokumentacijo, na kar bodo lahko podali pripombe. Vročena jim bo tudi odločitev ARSO, proti kateri bodo lahko vložili pravna sredstva. [Pojasnilo v spletni različici članka z dne 23. 1. 2020: Ustna obravnava v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja bo 17. 2. 2020 ob 9. uri na sedežu ARSO, Vojkova cesta 1b, v Ljubljani.]

6. Dokler pred ARSO ne bo pravnomočno odločeno o zahtevah za vstop v postopek, ni mogoče izdati okoljevarstvenega soglasja. To pomeni, da bodo v primeru zavrnitve pritožb lahko sproženi še najmanj postopki pred tremi slovenskimi sodišči (Upravnim sodiščem RS, Vrhovnim sodiščem RS in Ustavnim sodiščem RS).

7. Okoljevarstveno soglasje je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zato lahko investitor za izdajo gradbenega dovoljenja zaprosi šele po izdaji pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. Torej morebitni izdaji okoljevarstvenega soglasja sledi še en postopek – postopek odločanja o izdaji gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor.

8. Čeprav še nima okoljevarstvenega soglasja, je Dars, d. d., že decembra 2018 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi – jug (v dolžini 5,5 km). Njegova vloga je celo formalno nepopolna, ker še nima pridobljenih vseh zemljišč za gradnjo. Gradbeni zakon9 v 35. členu določa, da je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja med drugim popolna, ko investitor k vlogi predloži tudi dokazila o pravici do gradnje, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo; če ne, mora najpozneje v 15 dneh od prejema vloge zahtevati njeno dopolnitev. MOP očitno zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja sploh ne obravnava oziroma zavlačuje z odločitvijo v prid investitorju, saj bi moral zahtevek investitorja po letu dni formalno nepopolne vloge že zdavnaj zavreči. Roki namreč tečejo tudi za organ, ne le za stranke. Krajani se bodo zato priglasili tudi v ta postopek, takoj ko bo to smiselno.

9. KS o vseh nepravilnostih v postopku izdaje OVS seznanja predstojnico ARSO in hkrati tudi Inšpektorat za javni sektor, ki med drugim opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo upravni postopek.10 ARSO v svojem odgovoru z dne 23. 10. 2019, ki ga je prejelo tudi Društvo Novo mesto, očitke KS večinoma zanika, hkrati pa priznava, da so dokumentacije PVO pomanjkljive, pogosto neustrezne (torej si lahko razlagamo, da so nestrokovno prikazani tudi vplivi gradnje in uporabe objektov na lastnike nepremičnin, ARSO pa kljub temu le na njihovi podlagi določa stranke v postopku, o. p.). ARSO pojasnjuje, da je lahko na podlagi veljavne zakonske ureditve k rešitvi te problematike pristopil z vnovično organizacijo dodatnih izobraževanj za izdelovalce PVO.

10. Članica Društva Novo mesto je od Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: Služba) na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja11 prejela dokument,12 v katerem piše: »V okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 je predvideno, da se bo iz sredstev evropske kohezijske politike sofinanciral projekt »3. razvojna os (južni del), prva in druga faza 1. etape hitre ceste od razcepa Novo mesto do priključka Osredek v dolžini 5,3 km. Upravičenec projekta bo DARS. Vloga za pridobitev EU sredstev je trenutno v pripravi in naj bi jo s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki je posredniški organ, Služba prejela predvidoma v prvem četrtletju leta 2020. Glede na predvideno investicijsko vrednost projekta bo le-ta obravnavan kot t. i. veliki projekt, kar pomeni, da bo Služba vlogo posredovala na Evropsko komisijo v potrditev, ki bo v nadaljevanju izdala tudi sklep o potrditvi projekta (ob predpostavki, da bo vloga popolna in ustrezna).« Članica Društva Novo mesto se je na okoljski konferenci na Hrvaškem v začetku decembra 2019 srečala tudi s predstavniki Evropske komisije. Predstavila jim je sporne postopke v zvezi z uresničevanjem investicije na podlagi Uredbe o DPN, za katero je komisija že ugotovila, da je neskladna s pravom EU in je naši državi decembra 2016 poslala tudi pisni opomin. Predstavniki so izrazili željo, da se jih o predvidenem financiranju tega projekta s sredstvi EU (tj. gradnje na podlagi sporne Uredbe o DPN) obvezno tudi pisno seznani. Pisna seznanitev je v pripravi, hkrati pa bo podana tudi obrazložena pobuda za vnovično odprtje primera.

Neformalno sporočilo Evropske komisije (dodano v spletno različico članka, dne 23. 1. 2020)

Na neformalnem sestanku s predstavniki Evropske komisije (uradnimi osebami, ki obravnavajo primere kršitev EU predpisov in tistimi, ki so odgovorne za dodeljevanje evropskih kohezijskih sredstev), ki je potekal dne 22. 1. 2020 v Predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani, je članica Društva Novo mesto predstavnike seznanila z nadaljevanjem kršitev EU predpisov v zvezi s projektom - gradnjo 3. razvojne osi-jug. Izpostavila je tudi, da gre za projekt, ki je v 1. fazi 5,5 km vreden 110 MIO EUR, torej 20 MIO EUR/km ter da investitor pričakuje odobrena EU sredstva (cca 40 MIO EUR) s strani Evropske komisije.

Predstavniki so pojasnili, da je zaradi kršitev EU predpisov pri pripravi prostorskega načrta za gradnjo 3.razvojne osi-jug naši državi že poslala opomin, zato bodo Republiko Slovenijo na to ponovno pisno opozorili. Pojasnili so, da če očitana neskladja niso bila odpravljena (kljub temu, da je bil sicer primer zaprt, a le zaradi sprejema nove gradbene/prostorske zakonodaje), ta projekt ne more biti predmet financiranja s strani EU. Z njihovim formalnim dopisom nas bodo seznanili. Načeloma pa je v nadalje mogoče tudi ponovno odpreti primer.

–––––––––––––––––––––––

1 Elektronska različica časopisa je dostopna na povezavi https://www.drustvo-novo-mesto.si/images/glasilo/2018/IZZIV_XVII_1.pdf.
2 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.
3 Javnost, ki lahko sodeluje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ker predviden poseg lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega.
4 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).
5 Poročilo o vplivih na okolje mora vsebovati zlasti:
     1. opis obstoječega stanja okolja, vključno z obstoječimi obremenitvami,
     2. opis nameravanega posega, vključno s podatki o njegovem namenu, kraju in velikosti,
     3. opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje in, če je to mogoče, odpravo pomembnejših škodljivih vplivov na okolje,
     4. podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vplivov nameravanega posega na okolje, ugotovitev ali oceno glavnih vplivov nameravanega posega na okolje in njihovo ovrednotenje,
     5. pregled najpomembnejših alternativ, ki jih je nosilec posega preučil, z navedbo razlogov za izbrano rešitev, zlasti glede vplivov na okolje,
     6. opredelitev območja, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in
     7. poljudni povzetek poročila, ki je razumljiv javnosti (54. člen Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 in nadaljnji).
6 https://www.dolenjskilist.si/2019/05/28/219879/novice/dolenjska/Na_izrednem_zboru/.
7 Dolenjski list, 28. 3. 2019. Proti ciljem potiho in brez žarometov.
8 Člen 11 Direktive 2011/92/ES prepoveduje nepošten, pristranski in nedopustno drag postopek.
9 Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.
10 Ugotovitve inšpektorata bodo objavljene na spletni strani društva, takoj ko bomo z njimi seznanjeni.
11 Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18.
12 Dokument št. 090-2/2019-13 z dne 29. 11. 2019.

Članek je bil objavljen v društvenem glasilu IZZIV (Leto XVIII, številka 2).

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.