Pravila Društva Novo mesto

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Društvo Novo mesto je na podlagi 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) na zboru članov dne 27. 5. 2016 sprejelo spremembe in dopolnitve pravil društva, ki so sedaj naslednja:

PRAVILA DRUŠTVA NOVO MESTO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo Novo mesto (v nadaljnjem besedilu društvo) na prostovoljni osnovi združuje vse, ki čutijo globoko pripadnost Novemu mestu in si prizadevajo za izboljšanje njegove celotne kulturne podobe in kvalitete življenja v njem.

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na področjih kulture, kulturne dediščine, varstva okolja, urejanja prostora, energije in prometa, ter v drugih dejavnostih, ki so pomembne za življenje mesta.

Društvo deluje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Društvo Novo mesto je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije.

2. člen

Ime društva je Društvo Novo mesto.

Sedež društva je v Novem mestu.

3. člen

Društvo ima svoj logotip in žig. Logotip predstavlja stilizirano kratico NM kot oznako za Novo mesto, v rdeči in modri barvi. Žig je pravokotne oblike. Na levi strani žiga je logotip društva, na desni strani je ime Društvo Novo mesto, vse v črni barvi.

4. člen

Delo društva in vseh njegovih organov je javno.

Društvo svoje člane obvešča z izdajanjem informacij in obvestil preko svojega informacijskega sistema, z glasilom Izziv, s pravico vpogleda v zapisnike organov društva, preko sredstev javnega obveščanja in z drugimi pisnimi obvestili.

Člani društva lahko zahtevajo ustno ali pisno informacijo od organov društva o zadevah, ki jih zanimajo, organ pa jim je dolžan odgovoriti v 15 dneh od dneva zahteve.

Društvo širšo javnost o svojem delu obvešča preko svojega informacijskega sistema, sredstev javnega obveščanja, z glasilom Izziv ter priložnostnimi publikacijami, katerih vsebine sodijo v dejavnosti društva, z novinarskimi konferencami, javnimi prireditvami in sejami, na katere vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

5. člen

Osnovni namen društva je delovanje na področjih kulture, kulturne dediščine, varstva okolja, urejanja prostora, energije in prometa, ter v drugih dejavnostih, ki so pomembne za življenje mesta.

Društvo združuje vse zainteresirane občane, ki želijo prispevati k vsestranskemu trajnostnemu razvoju Novega mesta, h kulturni identiteti mesta in njegovih prebivalcev, krepiti pripadnost mestu in spreminjati obnašanje ljudi za okolju in družbi odgovorno življenje.

6. člen

Cilji in naloge društva so:

- negovanje kulturne dediščine, jezika in drugih vrednot, ki so kulturnozgodovinskega pomena za Novo mesto,
- zbiranje in obravnava pobud za izboljšanje razmer v mestu in regiji,
- prizadevanje za trajnostni razvoj mesta,
- spodbujanje in spremljanje dela občinskih in državnih organov pri posegih v mesto in njegovo okolje,
- prizadevanje za čisto in zdravo okolje,
- prizadevanje za smotrno urejanje prostora in prometa,
- aktivno sodelovanje pri prostorskem načrtovanju,
- ozaveščanje javnosti o pomenu zdravega življenjskega okolja in trajnostnega razvoja,
- spodbujanje dejavnosti, ki sodijo v mesto kot pokrajinsko središče.

7. člen

Svoj namen, cilje in naloge društvo dosega z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:

- izvajanje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture,
- reševanje strokovnih vprašanj na področjih svojega delovanja,
- vzbujanje zanimanja javnosti za dogajanje v mestu in okolici, zlasti kar zadeva:
• urejeno in kulturno podobo mesta,
• kulturne in družabne dejavnosti,
• kakovostno in zdravo življenje,
- organiziranje raznih prireditev s področij delovanja društva, v okviru katerih lahko društvo predstavlja svojo dejavnost,
- izvajanje razvojnih, raziskovalnih in založniških dejavnosti,
- izvajanje izobraževalnih in vzgojnih programov na področjih kulture, kulturne dediščine, varstva okolja, urejanja prostora, energije in prometa za svoje člane in širšo javnost,
- povezovanje s sorodnimi društvi in organizacijami ter izmenjava izkušenj,
- izvajanje posvetovanj, delavnic, okroglih miz, seminarjev, konferenc,
- raziskovanje in analiza posameznih segmentov, ki skupaj oblikujejo kakovostno in uspešnejše življenje,
- seznanjanje članov ter strokovne in laične javnosti s problemi ter spoznanji in napredkom na delovnih področjih društva,
- izvajanje praktično usmerjenih projektov,
- ozaveščanje in informiranje javnosti,
- razširjanje programskih vsebin z izdajanjem medijev,
- izdajanje publikacij.

Društvo deluje v interesnih skupinah, izdaja publikacije in glasilo Izziv ter prireja javne tribune, okrogle mize, shode in druge javne obravnave perečih zadev.

8. člen

Za dosego namena in ciljev delovanja izvaja društvo kot dopolnilne naslednje pridobitne dejavnosti:

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitno dejavnost, a le v skladu z določili zakona o društvih ter v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitnih dejavnosti.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

III. GLASILO IZZIV

9. člen

Društvo izdaja glasilo Izziv, katerega namen in temeljna vsebinska izhodišča
določi zbor članov društva s programsko zasnovo. Za spremembo zasnove društvo upošteva veljavno zakonodajno ureditev področja medijev.

10. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, ki odgovarja za uresničevanje programske zasnove in
skrbi za zbiranje, urejanje in izdajanje glasila.

Odgovornega urednika glasila postavlja upravni odbor društva v skladu z veljavno zakonodajno ureditvijo področja medijev.

Vlogo uredništva opravlja odgovorni urednik sam, upravni odbor društva pa mu lahko
za pomoč določi tudi druge sodelavce.

11. člen

Odgovorni urednik in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu
neodvisni in samostojni.

Odgovorni urednik ali avtorji prispevkov niso dolžni razkriti vira informacij, razen v
primerih, ko to določa kazenskopravna zakonodaja.

IV. ČLANSTVO

12. člen

Član društva je lahko vsak posameznik, državljan Slovenije ali tujec, ki sprejema ta pravila, se ravna po njih, izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše pristopno izjavo ter se zaveže, da bo plačeval članarino.

Članstvo je prostovoljno.

Člani so aktivni in častni. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za razvoj društva.

Častni član lahko postane osebai, ki je s svojim delovanjem veliko prispevala k ugledu in uresničevanju nalog društva.

13. člen

Pravice članov društva so, da:

- volijo in so voljeni v organe društva,
- aktivno sodelujejo pri izvajanju programa društva,
- so obveščeni o uresničevanju delovnega programa,
- dajejo predloge organom društva,
- predlagajo dopolnitev dnevnega reda za seje upravnega odbora in zbora članov,
- zahtevajo, da upravni odbor in zbor članov glasujeta in odločita o njihovih predlogih,
- dobivajo priznanja za uspešno delo v društvu,
- uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu v društvu,
- uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
- so seznanjeni s programom društva ter z njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

14. člen

Dolžnosti članov društva so, da:

- aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
- vestno opravljajo svoje funkcije v društvu,
- se udeležujejo sestankov in zborov članov,
- volijo in so voljeni v organe društva,
- ravnajo po pravilih, splošnih aktih in sklepih društva,
- redno plačujejo članarino,
- prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
- varujejo ugled društva.

Pravice in dolžnosti članov društva so častne, za svoje delo v organih društva člani ne prejemajo plačila.

15. člen

Članstvo v društvu preneha:

- z izstopom,
- z izključitvijo zaradi kršenja pravil društva,
- z izbrisom, če član kljub opominu ni plačal članarine v zadnjih dveh letih,
- s prenehanjem delovanja društva,
- s smrtjo člana.

V. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:

- zbor članov,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- predsednik,
- disciplinska komisija.

Mandat predsednika društva in članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije traja štiri leta.

ZBOR ČLANOV

17. člen

Zbor članov je najvišji organ društva, sestavljajo ga vsi člani društva.

Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje predsednik letno. Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo dvajsetih članov društva. Izredni zbor članov sklepa samo o zadevi, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati zbor članov najkasneje v mesecu dni po prejetju zahteve, sicer lahko skliče zbor članov predlagatelj. Sklic zbora članov z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj 7 dni pred datumom, za katerega je sklican.

18. člen

Zbor članov opravlja naslednje naloge:

- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema in usklajuje predloge programa dela in finančnega načrta društva ter spremlja njihovo uresničevanje,
- razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora in sklepa o njih,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva,
- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika društva, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane disciplinske komisije,
- odloča o pritožbah proti sklepom upravnega in nadzornega odbora,
- določa višino članarine,
- potrjuje programsko zasnovo glasila Izziv,
- odloča o prenehanju društva.

19. člen

Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov.

20. člen

Zboru članov smejo poleg članov prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico razpravljati.

21. člen

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če prisotnih ni dovolj, se počaka z začetkom zbora članov 30 minut, na kar lahko zbor članov veljavno sklepa ne glede na število prisotnih.

22. člen

Zbor članov do izvolitve predsedstva vodi predsednik društva.

Poleg tega se izvoli tudi zapisnikarja in 2 overitelja zapisnika zbora članov, po potrebi pa tudi druge delovne organe.

23. člen

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik društva, zapisnikar in 2 overitelja.

UPRAVNI ODBOR

24. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ zbora članov in opravlja zadeve, ki mu jih naloži zbor članov.

25. člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Seje upravnega odbora so javne.

26. člen

Upravni odbor sestavljajo predsednik društva in šest članov.

Člani upravnega odbora med seboj izvolijo tajnika in blagajnika društva.

Za razrešitev člana upravnega odbora pred iztekom mandatne dobe velja enak postopek kot za njegovo izvolitev.

Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora. Člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni.

27. člen

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

- uresničuje sklepe zbora članov,
- uresničuje program dela in finančni načrt ter predlaga ustrezne ukrepe,
- pripravlja gradivo za seje zbora članov,
- razpravlja o predlogih za častne člane,
- ustanavlja stalne in začasne komisije,
- poroča zboru članov o svojem delu,
- opravlja vse druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov,
- sprejema letna poročila in predračune,
- sestavlja letni program aktivnosti,
- postavlja in razrešuje odgovornega urednika glasila Izziv,
- odloča o prenehanju članstva.

28. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi. Upravni odbor sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

PREDSEDNIK

29. člen

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:

- zastopa in predstavlja društvo,
- sklicuje zbor članov,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- podpisuje akte in sklepe zbora članov in upravnega odbora,
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor članov in upravni odbor društva,
- spremlja uresničevanje sklepov zbora članov in upravnega odbora.

30. člen

Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov. Kadar je odsoten, ga nadomešča tajnik s pooblastilom.

TAJNIK

31. člen

Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

- skrbi za pripravo gradiva za seje organov društva in objavlja njihove sklepe,
- skrbi za zapisnike in njihovo hrambo, za kar lahko pooblasti tudi drugega člana društva,
- vodi evidenco članstva,
- opravlja administrativna dela.

BLAGAJNIK

32. člen

Blagajnik društva opravlja naslednje naloge:

- vodi finančno-materialno poslovanje društva,
- pobira članarino,
- je odgovoren za pravočasno pripravo in uresničitev finančnega načrta društva,
- opravlja druge naloge, ki mu jih naložita zbor članov in upravni odbor društva.

33. člen

Blagajnik je za svoje delo odgovoren zboru članov in upravnemu odboru društva.

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

NADZORNI ODBOR

34. člen

Nadzorni odbor ima tri člane. Člani so lahko ponovno izvoljeni.

Zbor članov prav tako izvoli nadomestnega člana za primere odsotnosti katerega od izvoljenih članov nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora med seboj izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči trije člani.

35. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo upravnega odbora med dvema zboroma članov in stalno nadzirati finančno poslovanje društva.

36. člen

O svojem delu, stališčih in sklepih mora nadzorni odbor poročati enkrat letno zboru članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

37. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

38. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani društva. Izvoli jih zbor članov za dobo 4 let.

Člani disciplinske komisije med seboj izvolijo predsednika.

Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

39. člen

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe.

Disciplinska ukrepa, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija, sta:

- opomin,
- izključitev.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

V. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

40. člen

Društvo posluje preko transakcijskega računa v skladu z veljavnimi predpisi.

41. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:

- članarine,
- prispevki sponzorjev, donatorjev,
- darila in volila,
- proračunska in druga javna sredstva,
- dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
- prihodki od prodaje publikacij, prihodki od prodaje društvenega glasila Izziv, prihodki od oglasov,
- prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- drugi viri v skladu z zakonodajo.

42. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

43. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov se vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun v zakonitem roku.

44. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, kadar je odsoten, jih podpisuje tajnik s pooblastilom.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

45. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje ter izkazuje podatke o finančno materialnem poslovanju društva na zborih članov društva.

46. člen

Finančno-materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in z veljavnimi predpisi.

Društvo mora finančno dokumentacijo za načrtovanje, finančno poslovanje in letno poročilo sestavljati tako, da so posebej razvidni prihodki po posameznih namenih in odhodki za redno poslovanje, za izvajanje posameznih programov, za storitve in za naložbe. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva.

47. člen

Društvo lahko ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

VI. PRIZNANJA

48. člen

Društvo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva Častni član in Priznanja Društva Novo mesto lahko podeli naslednja priznanja:

- naziv Častni član Društva Novo mesto,
- Priznanje Društva Novo mesto.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

49. člen

Društvo preneha delovati:

- s sklepom zbora članov,
- s spojitvijo z drugimi društvi,
- s pripojitvijo k drugemu društvu,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
- po samem zakonu.

50. člen

Sklep o prenehanju društva sprejme zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih.

Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalno skupnost, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo v proračun. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen

Za vse, kar v tem temeljnem aktu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

52. člen

Ta temeljni akt je sprejel zbor članov Društva Novo mesto dne 27. 5. 2016 in začne veljati takoj, uporabljati pa se začne z dnem vpisa spremembe temeljnega akta v register društev.

53. člen

S potrditvijo teh pravil s strani pristojnega organa prenehajo veljati določbe temeljnega akta društva, ki je bil sprejet 5. 2. 2009.

 

Novo mesto, 27. 5. 2016

Predsednik društva
Tomaž Golob

Več iz te kategorije: Osnovni podatki o društvu »

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.